За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени местности

Защитена местност „Вековна церова гора”

Местоположение: село Церовец, община Иваново, област Русе.

Площ: 8.733 дка, поземлен фонд, стопанисва се от кметство село Церовец.

Заповед за обявяване: Заповед № 17 от 08.01.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1196 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ и режим на дейности със Заповед № РД-401/ 18.06.2009 г.на министъра на околната среда и водите от 2.000 дка на 8.733 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 402.

Режими: Забранени са всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата; влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства; късане или изкореняване на растенията; паша на домашни животни; безпокоене на диви животни, вземане на техните малки или яйца; разрушаване на гнезда и леговища; разкриване на кариери; извеждане на сечи освен отгледни и санитарни; строителство.

Copy_of_IMG_2766


Продължава...

Защитена местност „Вековна дъбова гора”

Местоположение: село Гороцвет, община Лозница, област Разград.

Площ: 105.372 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирна със Заповед № РД - 1190 от 19.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-542/ 12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите от 70.000 дка на 105.372 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 400.

Режими: Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата; изкореняването на растения; паша на добитък; преследване на животни, птици и техните малки, разваляне на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на голи и интензивни сечи; строителство.

 

IMG_2362

Продължава...

Защитена местност „Божурите”

Местоположение: село Подайва, община Исперих, област Разград.

Площ: 31.555 дка, поземлен фонд, стопанисва се от кметство село Подайва.

Заповед за обявяване: Заповед № 534 от 25.09.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1199 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-557 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите от 31.000 дка на 31.555 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 405.

Режими: Забранено е кастрене и повреждане на дърветата, късане или изкореняване на растенията; паша на домашни животни; преследване на диви животни и вземане на техните малки или яйца; разрушаване на гнездата и леговищата; разкриване на кариери; извеждане на сечи, освен санитарни; строителство.

IMG_1303

Продължава...

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”

Местоположение: село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра.

Площ: 147,3364 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от община Главиница и Държавно горско стопанство “Тутракан”.

Заповед за обявяване: Заповед № 310/10.04.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда за обявяване на природна забележителност блатото “Малък Преславец” с площ 38.5 ха. Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите за прекатегоризиране в защитена местност “Блатото край село Малък Преславец” и увеличаване на площта до 147,3364 ха.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 491.

Режими: Забранява се строителството; палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност; замърсяване с битови, промишлени и други отпадъци; ловуване с изключение на едър дивеч през периода ноември-декември, на разстояние не по-малко от 150 м от брега; използване на лодки и мрежени уреди за спортен риболов; промишлен риболов; спортен риболов от западния бряг на блатото; късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки; паша на домашни животни извън имот № 2119; извеждане на голи сечи; извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 15.02 - 31.07.

Malak_preslavec

Продължава...

Защитена местност „Eстествено Находище на кримска какула”

Местоположение: село Полско Косово, община Бяла, област Русе.

Площ: 35,093 дка, поземлен фонд. Стопанисва се от кметството на с. Полско Косово.

Заповед за обявяване: Заповед № РД – 91 от 16.02.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 439.

Режими: Забранени са всякакво строителство, производствени дейности, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения ландшафт, палене на огън, паша на домашни животни, лов и ловностопански мероприятия, използване на изкуствени торове, продукти за растителна защите и други химически средства и препарати, внасяне на неместни за района растителни и животниски видове.

IMG_8696

Продължава...

Галерия