За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени местности

Защитена местност „Сая Кулак”

Защитена местност „Сая Кулак”

Местоположение: село Пожарево, община Тутракан, област Силистра

Площ: 1,8 ха. горски фонд. Стопанисва се от ДГС „Тутракан”.

Заповед за обявяване: Заповед № 345 от 17.05.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда, прекатегоризирана от историческо място със Заповед № РД - 1210 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 415.

Режими: Забранява се паша на домашни животни; повреждане на горската растителност; преследване на дивите животни и нарушаване на местообитанията им; разкриване на кариери; строителство.

 

IMG_2235

Продължава...

Защитена местност „Рибарниците”

Защитена местност „Рибарниците”

Местоположение: град Ветово, община Ветово, област Русе и град Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

Площ: 511.872 дка горски и поземлен фонд. Стопанисва се от ДЛС "Дунав" – гр. Русе и ДГС "Разград".

Заповед за обявяване: обявена със Заповед № 1145 от 16.07.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда и прекатегоризирана със Заповед № РД-1204 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-423/ 24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 405.000 дка на 511.872 дка. 

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 410.

Режими: Забранява се ловуването; строителството; провеждане на минногеоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта.

IMG_2732

Продължава...

Защитена местност „Пеликаните”

Защитена местност „Пеликаните” (Бивша буферна зона на ПР „Сребърна”)

Местоположение: село Сребърна, село Ветрен, село Айдемир, община Силистра, област Силистра.

Площ: 5428,000 дка, горски и селскостопански фонд. Стопанисва се от ДГС „Силистра” и община Силистра.

Заповед за обявяване: Заповед № 1/ 3.01.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, видоизменена със Заповед № РД-1455/ 11.12. 2003 г. и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-520 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 460. 

Режими: Забранени са строителство с изключение на пречиствателни съоражения, както и на обслужващи съоражения свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на резервата; пускането на домашни водоплаващи птици; разкриването на кариери, както и провеждането на минно-геоложки дейности; ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, от 1 февруари до 30 август; залесяване с неместни дървесни видове; замърсяване на терени с битови, промишлени и други отпадъци; палене на тръстиката, освен при доказана необходимост, съгласувано с МОСВ; промяна на начина на трайно ползване на земите от селскостопанския фонд до разработването на Плана за управление на буферната зона.

IMG_4590

Продължава...

Защитена местност „Паметника”

Защитена местност „Паметника”

Местоположение: село Йорданово, община Силистра, област Силистра

Площ: 33.8 ха, горски фонд. Стопанисва се от  Държавно горско стопанство “Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед № 3962 от 20.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1209 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 414.

Режими: Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и ландшафтни; паша на добитък; откриване на кариери; изхвърляне на сгурия и промишлени отпадъци.

IMG_2426

Продължава...

Защитена местност „Остров Пожарево”

Защитена местност „Остров Пожарево”

Местоположение: село Пожарево и село Дунавец, община Тутракан, област Силистра

Площ: 71.0 ха, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Тутракан”.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. на министъра на околната среда.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 122. 

Режими: Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на гнездещите птици, разваляне на гнездата и събиране на яйца; строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; сечи, освен отгледни и санитарни в периода 01.09 - 30.12; паша на домашни животни; събиране на блатно кокиче и други видове билки.

IMG_2227


Продължава...

Защитена местност „Находище на червен божур”

Защитена местност „Находище на червен божур”

Местоположение: село Печеница, община Исперих, област Разград

Площ: 46.673 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство “Сеслав” – гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 534 от 25.09.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД 81 от 30.01.2004 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-558/ 12.07.2007 г.на  министъра на околната среда и водите от 50.000 дка на 46.673 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 418. 

Режими: Забранено е кастрене и повреждане на дърветата, късане или изкореняване на растенията; паша на домашни животни; преследване на диви животни и разрушаване на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на сечи, освен санитарни; строителство.

50

Продължава...

Защитена местност „Находище на турска леска”

Защитена местност „Находище на турска леска”

Местоположение: село Задруга, община Кубрат, област Разград.

Площ: 57.703 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство ”Сеслав” – град Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 656 от 13.09.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1201 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-543/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите от 56.000 дка на 57.703 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 407. 

Режими: Забранява се кастренето и повреждането на дърветата; късане и изкореняване на растения; паша на домашни животни; безпокоене на диви животи и вземане на техните малки или яйцата им; разрушаване на гнезда и леговища; разкриване на кариери; извеждане на сечи освен ландшафтни; строителство.

47

Продължава...

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче”

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче”

Местоположение: с. Осенец, община Разград, област Разград.

Площ: 613.043 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 879 от 25.11.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда и прекатегоризирана със Заповед № РД-1202 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-553/ 12.07.2007 г.на  министъра на околната среда и водите от 618.000 дка на 613.043 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 408. 

Режими: Забранено е повреждането на дърветата - нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и др.; влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства; пашата на домашни животни; безпокоене на дивите животни; разрушаване на гнездата на птиците; разкриване на кариери; извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни; строителството.

IMG_2638_2-1

Продължава...

Защитена местност „Находище на обикновен сладник”

Защитена местност „Находище на обикновен сладник”

Местоположение: село Белцов, община Ценово, област Русе.

Площ: 2.865 дка, поземлен фонд. Стопанисва се от кметство село Белцов.

Заповед за обявяване: Заповед за обявяване № 1635 от 27.05.1976 г. на министъра на горите и горската промишленост, прекатегоризирана със Заповед № 1198/24.09.2003 г.на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД–540/ 12.07.2007 г. от 2.000 дка на 2.865 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 404. 

Режими: Забранява се сечене, кастрене и повреждане на дървета; изкореняване на растения; паша на добитък; преследване на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; строителство.

IMG_1712

Продължава...

Галерия